DZIENNIK USTAW Z 2005 R. NR 143, POZ. 1200

USTAWA 

z dnia 1 lipca 2005 r.

 

o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”

 

(Dz. U. Nr 143, poz. 1200)

 

Art. 1. 1. Ustanawia się program wieloletni „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zwany dalej „Programem”.

 

2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) i jest realizowany w latach 2006-2015.

 

Art. 2. Celem Programu jest:

 

1) zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory;

 

2) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów;

 

3) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia;

 

4) stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych;

 

5) utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

 

Art. 3. W ramach Programu podejmuje się działania dotyczące w szczególności:

 

1) rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia;

 

2) wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci;

 

3) zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów;

4) standaryzacji procedur leczenia napromienianiem;

5) uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów;

 

6) upowszechnienia metod leczenia skojarzonego;

 

7) rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii;

 

8) rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych;

 

9) poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów;

 

10) upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów.

 

Art. 4. Program jest wykonywany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, który:

 

1) określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w kolejnych trzech latach;

 

2) opracowuje projekt harmonogramu zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji zadań Programu na następne dwa lata;

 

3) koordynuje współpracę między wszystkimi podmiotami realizującymi poszczególne działania wynikające z Programu;

 

4) dokonuje wyboru realizatorów działań wynikających z Programu;

 

5) kontroluje jakość świadczeń finansowanych w ramach Programu;

 

6) opracowuje roczne sprawozdania z realizacji Programu;

 

7) zapewnia obsługę administracyjną realizacji Programu.

 

Art. 5. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia Radzie Ministrów projekt harmonogramu zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata, a także roczne sprawozdanie z realizacji Programu.

 

2. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, harmonogram zadań wykonywanych w
ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata.

 

Art. 6. 1. Tworzy się Radę do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych, zwaną dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zdrowia, w sprawach dotyczących Programu.

 

2. W skład Rady wchodzą:

 

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia jako Przewodniczący;

 

2) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;

 

3) przedstawiciel uczelni medycznych;

 

4) czterech przedstawicieli nauki i praktyki w dziedzinie onkologii o uznanym autorytecie naukowym i etycznym.

 

3. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

 

4. Do zadań Rady należy:

 

1) opiniowanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, o których mowa w art. 4 pkt 1;

 

2) coroczna analiza realizacji Programu;

 

3) opiniowanie projektu harmonogramu i sprawozdania, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 6;

 

4) opracowanie zakresu działań niezbędnych do realizacji Programu;

 

5) opiniowanie projektów rozwiązań związanych z realizacją Programu;

 

6) opiniowanie działań podejmowanych przez realizatorów działań wynikających z Programu;

 

7) opiniowanie dokumentacji dotyczącej wymagań związanych z konkursami ofert.

 

5. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

6. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz dieta na warunkach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

 

7. Koszty funkcjonowania Rady są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

 

Art. 7. 1. Program jest finansowany z budżetu państwa i środków pozabudżetowych, a łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji wyniosą 3.000.000 tys. zł.

 

2. Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w ramach Programu nie mogą być w poszczególnych latach mniejsze niż 250.000 tys. zł.

 

3. Planowane nakłady na realizację działań z zakresu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych muszą stanowić:

 

1) 20 % rocznych nakładów na Program przez pierwszy i drugi rok;

 

2) 25 % rocznych nakładów na Program przez trzeci i czwarty rok;

 

3) 30 % rocznych nakładów na Program przez piąty i szósty rok;

 

4) 35 % rocznych nakładów na Program przez lata następne do zakończenia Programu.

 

Art. 8. 1. Realizatorami działań wynikających z Programu mogą być wszystkie podmioty prawa funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia.

 

2. Wyboru realizatorów działań wynikających z Programu, finansowanych z budżetu państwa, dokonuje się w trybie konkursu ofert przeprowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

3. O przeprowadzeniu konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, minister do spraw zdrowia ogłasza w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej, co najmniej 30 dni przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert.

4. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3, określa się w szczególności:

 

1) przedmiot konkursu ofert;

 

2) wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji działań wynikających z Programu;

 

3) termin i miejsce składania ofert.

5. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia
umów o realizację Programu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu.

 

6. Do wyboru realizatora działań wynikających z Programu nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

 

Art. 9. Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 maja, roczne sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok kalendarzowy, harmonogram zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata.

 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.


Back to Top ↑