Kierunki przyszłych działań

Przewiduje się, że kluczowe znaczenie będzie odgrywać szybki rozwój nowych technologii, z których część może znacznie wpłynąć na różne aspekty profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów. W różnych dziedzinach dokonał się znaczny postęp technologiczny, jednak minie kolejnych kilka lub kilkanaście lat, zanim nowe osiągnięcia znajdą zastosowanie w onkologii. Byłoby jednak interesujące przedstawienie w ogólnym zarysie, w jaki sposób nowe możliwości metodyczne mogą wpłynąć na zagadnienia omawiane w niniejszym opracowaniu.

Nowe technologie, które najszybciej mogą znaleźć zastosowanie w praktyce, dotyczą diagnostyki obrazowej, typowania molekularnego tkanek i opracowywania tzw. inteligentnych leków.
Możliwe, że zastosowanie spiralnej TK płuc w grupie palaczy znacząco zwiększy odsetek rozpoznawanych przypadków wczesnych guzów płuca, które kwalifikują się do resekcji chirurgicznej. Mało jednak prawdopodobne, że badania wykorzystujące zaawansowane metody obrazowania (magnetyczny rezonans jądrowy drugiej generacji lub pozytronowa tomografia emisyjna [PET]) staną się metodami stosowanymi rutynowo w badaniach o zasięgu populacyjnym, choćby nawet tylko w grupach dużego ryzyka. Techniki te mogą być raczej stosowane w diagnostyce podejrzanych zmian oraz, oczywiście, w różnicowaniu guzów pierwotnych i przerzutów. Natomiast wirtualna kolonoskopia może się stać wartościową metodą badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, podobnie jak badanie kału, lecz nie w kierunku krwi utajonej, ale w kierunku poszukiwania mutacji genów w złuszczonych komórkach.

Można już ujawniać molekularny stan tkanek, choć nie w badaniach rutynowych. W niewielkich próbkach komórek z guza sekwencjonuje się geny, przeprowadza analizę ekspresji genów oraz białek, uzyskując swoisty dla danego rodzaju nowotworu wzór molekularny. Na podstawie zaburzeń ekspresji genów i białek zmodyfikowano już klasyfikacje nowotworów i określono nowe czynniki rokownicze. Określone schematy chemioterapii i radioterapii zakwalifikowano jako nieskuteczne w nowotworach niosących konkretne mutacje. Oczywiście istnieją też przykłady skutecznego leczenia celowanego – przeciwciała, takie jak: trastuzumab skierowany przeciwkoher2-neu czy niewielkie cząsteczki, takie jak imatinib blokujący kinazy bcr-abl, okazały się skutecznymi lekami. W tych i w kilku innych przypadkach techniki molekularne służą do monitorowania przebiegu leczenia dzięki wykorzystaniu możliwości określenia niezwykle dokładnych parametrów molekularnych.
Badania molekularne prawidłowych komórek u osoby chorej na raka także mogą dostarczyć wskazówek dotyczących metabolizowania leków. Na podstawie tych informacji można wyeliminować leki, które nie będą skuteczne u danego pacjenta. Epoka zindywidualizowanego leczenia może być już całkiem bliska. 

Przedstawione powyżej nowe technologie mogą zostać wykorzystane do opracowania nowych metod diagnostycznych, służących na przykład do wykrywania nowotworów wywołanych przez wirusy; mogą się także okazać przydatne w badaniach próbek tkanek zbieranych na skalę populacyjną i pogłębianiu wiedzy na temat mechanizmów interakcji czynników środowiskowych, takich jak sposób odżywiania się, z genotypem oraz umożliwiać dobór osób obciążonych zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów do badań nad skutecznością zindywidualizowanej chemoprewencji. Perspektywy walki z nowotworami złośliwymi wyglądają więc bardzo obiecująco. Trzeba jedynie znaleźć sposoby wykorzystania tego potencjału.


Back to Top ↑