KOBIETY PO 50. ROKU ŻYCIA POWINNY UCZESTNICZYĆ W BADANIACH PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU RAKA PIERSI.

Badania te należy prowadzić w ramach programów zdrowotnych podlegających procedurom kontroli jakości zgodnym z „Europejskimi wytycznymi kontroli jakości mammograficznych badań przesiewowych”.

Mammografia umożliwia wykrywanie klinicznie niewyczuwalnych guzów piersi. Badania z randomizacją dotyczące przesiewowego zastosowania mammografii wykazały dużą przydatność tej metody i doprowadziły do wprowadzenia w latach 1986-1988 zorganizowanych krajowych programów badań mammograficznych w wielu państwach. W raportach z 7 badań klinicznych, którymi łącznie objęto ponad pół miliona kobiet, wskazano na około 25% zmniejszenie umieralności z powodu raka piersi w grupie kobiet poddanych badaniom przesiewowym. Wśród kobiet obecnie poddawanych mammograficznym badaniom przesiewowym spadek umieralności wynosi około 1/3. Wiele dowodów potwierdza skuteczność mammograficznych badań przesiewowych w zmniejszeniu umieralności z powodu raka piersi. W przeglądzie badań szwedzkich ryzyko względne zgonu z powodu raka piersi określono na 0,71 w grupie losowo dobieranych do badań przesiewowych (95% przedział ufności: 0,57-0,89) kobiet w wieku 50-59 lat (w momencie włączenia). W grupie kobiet w wieku 60-69 lat uzyskano prawie identyczne wyniki.

Szacuje się, że dobrze przygotowany i odpowiednio wdrażany mammograficzny program przesiewowy obejmujący całą populację zmniejszy umieralność z powodu raka piersi u kobiet po 50. roku życia co najmniej o 20%.
Wprowadzenie populacyjnej oceny przesiewowej raka piersi jest integralną częścią Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Za realizację programu badań przesiewowych odpowiadają Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Przygotowywany w Polsce system badań przesiewowych w kierunku raka piersi ma objąć populację kobiet w wieku 50-69 lat, u których mammografia będzie wykonywana co 2 lata; kobiety będą listownie zapraszane do uczestnictwa.

Nie jest pewna wartość przesiewowych badań mammograficznych u kobiet przed 50. rokiem życia. Żadne z dotychczas przeprowadzonych badań nie miało wystarczającej mocy statystycznej, aby można było tę grupę wiekową poddać odrębnej analizie. Kwestia włączenia do badań przesiewowych kobiet w wieku 40-49 lat pozostaje więc otwarta. Ponad 40% lat życia utraconych z powodu raka piersi wykrytego przed 80. rokiem życia dotyczy przypadków, w których choroba ujawniła się w wieku 35-49 lat, czyli w okresie, w którym wiele kobiet pełni ważne role społeczne.

Badacze szwedzcy podsumowali ostatnio wyniki 4 swoich badań i stwierdzili, że zmniejszenie umieralności z powodu raka piersi o 21% w wyniku przesiewowych badań mammograficznych utrzymuje się przez przez 15,8 roku (mediana). Oprócz tego zwołano 2 grupy robocze. Grupa robocza IARC, złożona z 24 ekspertów z 11 krajów, zebrała się 5-12 marca 2002 roku w Lyonie. Oceniono jakość przeprowadzonych badań i oszacowano, że dzięki przesiewowemu wykonywaniu mammografii u kobiet w wieku 50-69 lat zmniejszyła się umieralność z powodu raka piersi o 35%. Dane na temat zmniejszenia umieralności kobiet w wieku 40-49 lat były zbyt skąpe, aby można było na ich podstawie wyciągać wnioski. Nie ma także wystarczających danych, aby zalecać samokontrolę piersi jako metodę przesiewową.

Po 40
latach prowadzenia badań klinicznych z udziałem setek naukowców i zaangażowaniem setek tysięcy kobiet, które zechciały wziąć udział w badaniach trwających przez dziesiątki lat, zebrano wystarczające dowody potwierdzające skuteczność mammograficznych badań przesiewowych w kierunku raka piersi. Obecnie badania te można wdrożyć do powszechnego stosowania w ramach ochrony zdrowia publicznego. Należy przekonywać lekarzy i kobiety, że jeśli są dostępne odpowiednie badania diagnostyczne i metody leczenia, uczestnictwo w zorganizowanych programach badań przesiewowych spełniających wysokie standardy kontroli jakości przynosi korzyści. W krajach Europy stosowane są zasady sformułowane w „Europejskich wytycznych kontroli jakości mammograficznych badań przesiewowych” .

Upowszechnienie przesiewowych badań mammograficznych wśród najbardziej upośledzonych warstw społecznych wymaga podjęcia szczególnych działań. Nie można więc przeceniać korzyści z badań przesiewowych, pamiętając, że mammografia jest tylko jednym z elementów opieki nad chorymi kobietami. Wieloletnie doświadczenia programów funkcjonujących w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii i Holandii wskazały na znaczenie działań interdyscyplinarnych zespołów specjalistów w ocenie nieprawidłowości ujawnianych w badaniach mammograficznych i doprowadziły do powstania ośrodków leczenia chorób piersi. Ośrodki te, zatrudniające wysokiej rangi specjalistów: chirurgów, chemioterapeutów, radioterapeutów, radiologów, patologów oraz wyspecjalizowane pielęgniarki i inny personel pomocniczy, zapewniają należytą opiekę kobietom chorym na raka piersi. Zasady i wymogi funkcjonowania takich ośrodków zostały opracowane przez European Society of Mastology (www.eusoma.org).


Back to Top ↑