TRENDY UMIERALNOŚCI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH

Na ogólną liczbę zgonów z powodu nowotworów złośliwych będzie wpływać zarówno wielkość populacji, jak i jej struktura wiekowa. W celu uwzględnienia tych czynników w analizach należy stosować standaryzowane wskaźniki umieralności. Do oceny wpływu trzeciej wersji „Europejskiego kodeksu walki z chorobami nowotworowymi” na umieralność z powodu nowotworów złośliwych niezbędne jest sporządzenie wiarygodnych szacunków dotyczących najbliższej przyszłości, uwzględniających najnowsze tendencje zmian umieralności i przewidywaną wielkość populacji. Standaryzowane według wieku wskaźniki umieralności i liczby zgonów z powodu nowotworów na lata 2000-2015 oszacowano z wykorzystaniem najnowszych wskaźników umieralności z powodu nowotworów złośliwych oraz modeli statystycznych.

Dane na temat umieralności pochodziły z bazy danych WHO, obejmującej długie szeregi czasowe we wszystkich 15 „starych” państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w 5 z 10 krajów przyjętych do UE w 2004 roku, w tym dane dotyczące Słowacji i Czech, które trzeba było połączyć, aby zapewnić konieczny do obliczeń statystycznych odpowiednio długi odcinek czasu (p. niżej). Jednak w przypadku Estonii, Łotwy, Litwy i Słowenii dostępne były jedynie dane dotyczące ostatniego okresu (więcej danych historycznych dotyczących krajów bałtyckich i Słowenii będzie udostępnionych wkrótce). Nie ma żadnych danych dotyczących Cypru. Szacunki populacyjne dla 5-letnich grup wieku w latach 1950-2000 również pochodziły z bazy danych WHO. Odpowiednie oszacowania przyszłych danych populacyjnych, obejmujące okres do roku 2020, uzyskano z bazy danych ONZ.

Według ogólnych przewidywań w większości państw można oczekiwać zmniejszenia standaryzowanych według wieku wskaźników umieralności na nowotwory, przy czym czas ujawnienia i skala spadku umieralności w poszczególnych krajach są różne. Dane dotyczące umieralności na nowotwory o różnym umiejscowieniu wskazują, że ogólne tendencje zmian zależą głównie od spadku umieralności na raka płuca u mężczyzn i raka piersi u kobiet.

W efekcie ogólnego spadku standaryzowanego według wieku wskaźnika umieralności najbardziej wiarygodna prognoza przewiduje w 2015 roku około 1,25 mln zgonów z powodu nowotworów złośliwych, co stanowi o ponad 130 000 (11%) zgonów więcej niż w roku 2000, lecz o 155 000 (11%) mniej w stosunku do szacunków uwzględniających wyłącznie tendencje zmian wskaźników demograficznych. Wzrost przewidywanej liczby zgonów na nowotwory w 2015 roku jest proporcjonalnie większy u mężczyzn niż u kobiet (odpowiednio o 13% i 10%) i proporcjonalnie większy w nowych krajach członkowskich UE niż w krajach „starej piętnastki” (wzrost o odpowiednio: 14% i 11%).


Back to Top ↑