XV konferencja „Tytoń albo Zdrowie” im. Prof. F. Venuleta – sprawozdanie

12 i 13.11, XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Franciszka Venuleta: „Tytoń albo Zdrowie”, w ramach II Kongresu Demograficznego pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – zorganizowana przez Wszechnicą Polską Szkołę Wyższą TWP w Warszawie. Konferencję zorganizowano przy współpracy Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Rządowej Rady Ludnościowej.

 

Komitet Honorowy

 

 • Ksiądz kardynał Józef Glemp – Prymas Senior
 • Prof. Zdzisław Gajewski – Rektor Wszechnicy Polskiej SW w Warszawie
 • Dr Rafał Muchacki – Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia
 • Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz – arcybiskup metropolita warszawski
 • Dr Maciej Piróg – społeczny doradca Prezydenta RP
 • Dr Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Prof. Zbigniew Strzelecki – Przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej
 • Prof. Krzysztof Warzocha – Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
 • Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki

 

Komitet Naukowy konferencji

 

 • Prof. Witold Zatoński: CO-I w Warszawie (przewodniczący)
 • Prof. Urszula Dudziak: Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. Wojciech Hanke: Z-ca Dyrektora ds. naukowych IMP w Łodzi
 • Prof. Dorota Górecka: Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
 • Prof. Piotr Jankowski: Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Prof. Jacek Jassem: Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Ks. Prof. Romuald Jaworski: Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego
 • Prof. Mariusz Jędrzejko: Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Wyższa Szkoła Biznesu
 • Prof. Ludwik Malinowski: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Prof. Jerzy Marcinkowski: Polskie Towarzystwo Higieniczne
 • Prof. Zbigniew Nowecki: Dyrektor d/s lecznictwa CO-I w Warszawie
 • Prof. Grzegorz Opolski: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Dr Konstanty Radziwiłł: Prezes Europejskiego Kolegium Lekarzy
 • Prof. Janina Stępińska: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Prof. Józef Stuchliński: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Prof. Janusz Szymborski: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dr Andrzej Wojtyła: Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi
 • Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski: Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

 

Głównym tematem dwudniowej Konferencji była „Prewencja pierwotna nowotworów: ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy”. Wyniki badań naukowych wskazują, że mimo znaczących sukcesów trwającej od ponad dwóch dekad działalności antytytoniowej, konieczne są dalsze wysiłki w celu przebudowy świadomości polskiego społeczeństwa, co do rzeczywistych przyczyn i możliwości zapobiegania chorobom nowotworowym. Pilnej interwencji wymaga zmniejszenie ekspozycji na czynniki rakotwórcze oraz kontrola raka płuca. Nowotwór ten jest najczęstszą przyczyną umieralności w populacji naszego kraju i staje się głównym zabójcą kobiet (zabija więcej kobiet niż rak piersi). Dlatego w czasie Konferencji zostały przedstawione najnowsze wyniki badań epidemiologicznych i przeprowadzone były debaty naukowe poświecone kluczowym obecnie zagadnieniom w obszarze zwalczania palenia tytoniu.

W dyskusji panelowej z udziałem Panów Igora Radziewicza-Winnickiego i Aleksandra Soplińskiego,  Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia, zastanawiano się, na podstawie prezentowanych wyników badań, nad skutecznością Ustawy o ochronie zdrowia przez następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 1995 r, w walce z rakiem i nad jej wpływem na poprawę zdrowia społeczeństwa.

Kolejna debata panelowa, z udziałem przedstawicielki Biura WHO w Polsce, dotyczyła aktualnych wyzwań w „tobacco control” w Unii Europejskiej –
na podstawie danych europejskich organizacji pozarządowych( SFP i ENSP) oraz obecnej sytuacji i najważniejsze wyzwania w tym zakresie w Polsce – na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia.

Efektem debat panelowych były ustalenia koniecznych do podjęcia w najbliższej przyszłości priorytetów w działaniach antytytoniowych. Chodzi przede wszystkim o harmonijne podążanie za trendami Tobacco control w Unii Europejskiej dotyczącymi m.in. cen papierosów, oznakowania paczek i przeciwdziałania nasilającej się aktywności firm tytoniowych.

Odbyły się trzy sesje  plenarne. W toku pierwszej z nich, nt. nowych wyzwań w zdrowiu związanych z paleniem tytoniu, wykładowcy reprezentujący Centrum Onkologii – Instytut, Instytut Kardiologii w Warszawie i Warszawski Uniwersytet Medyczny, przedstawili wyniki porównań międzynarodowych odnośnie do zwalczania palenia, postępy w leczeniu Zespołu Uzależnienia od Tytoniu, najnowsze dane z piśmiennictwa światowego dotyczące innych czynników ryzyka chorób układu krążenia  u osób palących tytoń, miejsca problematyki uzależnienia od tytoniu w curriculum studiów medycznych, a także roli pielęgniarek w leczeniu uzależnienia od tytoniu – program International Nurses Union.

Druga sesja plenarna  pozwoliła na zapoznanie słuchaczy z programami ograniczania palenia tytoniu w realizowanymi w społeczności lokalnej. W ramach tej sesji przedstawicielki GIS przedstawiły ocenę realizacji rządowego programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce oraz wyniki kontroli i promocji zakazu palenia prowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną.  Kolejne wystąpienia dotyczyły doświadczeń w realizacji programów społecznych adresowanych do młodzieży województwa małopolskiego i podkarpackiego  oraz programu profilaktyki palenia tytoniu w ramach Programu „Szkoła Promocji Zdrowia” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego –  na przykładzie działalności Szkoły Promocji Zdrowia w Ostrołęce

Sesję zamknęły wystąpienia dotyczące działań Kościoła w zakresie edukacji antytytoniowej oraz realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed skutkami palenia tytoniu w stołecznym garnizonie Policji.

Ostatnia sesja plenarna była poświęcona       współpracy wielosektorowej w prewencji pierwotnej nowotworów. Uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z referatami na temat związku edukacji zdrowotnej z andragogiczną koncepcją reedukacji dorosłych w ujęciu Lucjana Turosa, z nowymi eksperymentami młodzieży z tytoniem i innymi substancjami niebezpiecznymi (zjawisko, etiologia, zagrożenia z perspektywy społecznej  i medycznej) wynikami badań nad czynnikami sprzyjającymi paleniu tytoniu przez gimnazjalistów ze wsi i miasta oraz rozważaniami pedagoga nad edukacją antytytoniową jako elementem wychowania współczesnego człowieka. Przedstawione zostały także najnowsze informacje z piśmiennictwa światowego na temat płodowych źródeł ( w tym palenia tytoniu przez kobiety ciężarne) problemów zdrowotnych w wieku dorosłym i możliwościami prewencji.

Konferencji towarzyszyła prezentacja posterowa dotyczące różnych aspektów nikotynizmu i prewencji palenia tytoniu. Uczestnicy Konferencji otrzymali również materiały dotyczące badań nad rakiem udostępnione przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W Konferencji aktywnie, jako paneliści, wykładowcy, autorzy posterów i dyskutanci w uczestniczyło trzydzieści pięć osób reprezentujących Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Kościół, Policję, instytuty naukowo-badawcze, uniwersytety medyczne, uczelnie prywatne, samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne, środowiska naukowe i zawodowe: medyczne i pedagogiczne, a także środki masowego przekazu. Łącznie w Konferencji uczestniczyło 121 osób z całego kraju, w tym studenci kierunków zdrowie publiczne, pedagogika, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne.

W celu upowszechnienia wyników Konferencji przygotowano do druku monografię Wszechnicy Polskiej w serii Zdrowie Publiczne. Monografie zawierające przesłane przez autorów, poddane recenzji, artykuły naukowe.

W
podsumowaniu należy podkreślić, że Konferencja w całości zrealizowała nakreślone cele.


Back to Top ↑